CNAE's aptes per rebre la subvenció

Codi

Descripció

170

Caça, captura d’animals i activitats dels serveis que s’hi relacionen

710

Extracció de minerals de ferro

1021

Elaboració de peix, crustacis i mol·luscos

1052

Elaboració de gelats

1061

Fabricació de productes de molineria

1071

Fabricació de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos

1081

Fabricació de sucre

1082

Fabricació de cacau, xocolata i productes de confiteria

1083

Elaboració de cafè, te i infusions

1084

Elaboració d’espècies, salses i condiments

1085

Elaboració de menjars i plats preparats

1101

Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques

1103

Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites

1107

Fabricació de begudes analcohòliques; producció d’aigües minerals i altres tipus d’aigües embotellades

1320

Fabricació de teixits tèxtils

1391

Fabricació de teixits de punt

1393

Fabricació de catifes i moquetes

1412

Confecció de roba de treball

1413

Confecció d’altres peces de vestir exteriors

1419

Confecció d’altres tipus de peces de vestir i accessoris

1420

Fabricació d’articles de pelleteria

1431

Confecció de calceteria

1439

Confecció d’altres articles amb teixits de punt

1511

Preparació, adob i acabament del cuir; preparació i tenyida de pells de pelleteria

1512

Fabricació d’articles de marroquineria i viatge; articles de guarnicioneria i talabarderia

1629

Fabricació d’altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria

1711

Fabricació de pasta de paper

1722

Fabricació d’articles de paper i de cartó per a ús domèstic, sanitari i higiènic

1811

Impressió de periòdics

1812

Altres activitats d’impressió i arts gràfiques

1813

Activitats de preimpressió i de preparació de suports

1814

Enquadernació i activitats dels serveis que s’hi relacionen

1820

Reproducció de suports enregistrats

2013

Fabricació d’altres productes bàsics de química inorgànica

2015

Fabricació d’adobs i compostos nitrogenats fertilitzants

2016

Fabricació de primeres matèries plàstiques

2051

Fabricació d’explosius

2060

Fabricació de fibres artificials i sintètiques

2313

Fabricació de vidre buit

2331

Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica

2341

Fabricació d’articles ceràmics d’ús domèstic i ornamental

2344

Fabricació d’altres productes ceràmics d’ús tècnic

2349

Fabricació d’altres productes ceràmics ncaa

2351

Fabricació de ciment

2352

Fabricació de calç i guix

2363

Fabricació de formigó fresc

2420

Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d’acer

2441

Producció de metalls preciosos

2445

Producció d’altres metalls no ferris

2530

Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes per a calefacció central

2571

Fabricació d’articles de ganiveteria i coberts

2652

Fabricació de rellotges

2670

Fabricació d’instruments d’òptica i d’equips fotogràfics

2720

Fabricació d’acumuladors i piles elèctriques

2731

Fabricació de cables de fibra òptica

2732

Fabricació d’altres fils i cables electrònics i elèctrics

2740

Fabricació de llums elèctrics i aparells d’il·luminació

2752

Fabricació d’aparells domèstics no elèctrics

2821

Fabricació de forns i cremadors

2841

Fabricació de màquines eina per treballar els metalls

2891

Fabricació de maquinària per a les indústries metal·lúrgiques

2895

Fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del cartó

2896

Fabricació de maquinària per a les indústries del plàstic i del cautxú

2910

Fabricació de vehicles de motor

2932

Fabricació d’altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor i els seus motors

3011

Construcció de vaixells i estructures flotants

3020

Fabricació de locomotores i material ferroviari

3099

Fabricació d’altres materials de transport ncaa

3212

Fabricació d’articles de joieria i articles similars

3213

Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars

3220

Fabricació d’instruments musicals

3316

Reparació i manteniment aeronàutic i espacial

3530

Subministrament de vapor i aire condicionat

3821

Tractament i eliminació de residus no perillosos

4122

Construcció d’edificis no residencials

4616

Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, calçat i articles de cuir

4617

Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac

4624

Comerç a l’engròs de cuirs i pells

4634

Comerç a l’engròs de begudes

4636

Comerç a l’engròs de sucre, xocolata i confiteria

4637

Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies

4638

Comerç a l’engròs de peix i marisc i altres productes alimentaris

4639

Comerç a l’engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac

4641

Comerç a l’engròs de tèxtils

4642

Comerç a l’engròs de peces de vestir i calçat

4644

Comerç a l’engròs de porcellana i cristalleria, i articles de neteja

4648

Comerç a l’engròs de rellotges i joieria

4651

Comerç a l’engròs d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics

4661

Comerç a l’engròs de maquinària, equips i subministraments agrícoles

4663

Comerç a l’engròs de maquinària per a la mineria, la construcció i l’enginyeria civil

4664

Comerç a l’engròs de maquinària per a les indústries tèxtils, màquines de cosir i de tricotar

4671

Comerç a l’engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes similars

4677

Comerç a l’engròs de ferralla i productes de rebuig

4719

Altres tipus de comerç al detall en establiments no especialitzats

4724

Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats

4725

Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats

4729

Comerç al detall d’altres tipus de productes alimentaris en establiments especialitzats

4730

Comerç al detall de combustibles per a l’automoció en establiments especialitzats

4741

Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats

4751

Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats

4762

Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats

4763

Comerç al detall d’enregistrament de música i vídeo en establiments especialitzats

4771

Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats

4772

Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats

4777

Comerç al detall d’articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats

4779

Comerç al detall d’articles de segona mà en establiments especialitzats

4782

Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en parades de venda i mercats ambulants

4789

Comerç al detall d’altres productes en parades de venda i mercats ambulants

4799

Comerç al detall d’altres tipus fora d’establiments, excepte en parades de venda i mercats ambulants

4931

Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers

4932

Transport en taxi

4939

Altres tipus de transport terrestre de passatgers ncaa

4950

Transport per canonada

5010

Transport marítim de passatgers

5030

Transport de passatgers per vies de navegació interiors

5110

Transport aeri de passatgers

5221

Activitats afins al transport terrestre

5222

Activitats afins al transport marítim i per vies de navegació interiors

5223

Activitats afins al transport aeri

5224

Manipulació de mercaderies

5510

Hotels i allotjaments similars

5520

Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada

5530

Càmpings

5590

Altres tipus d’allotjaments

5610

Restaurants i establiments de menjars

5621

Provisió de menjars preparats per a celebracions

5629

Altres serveis de menjars

5630

Establiments de begudes

5813

Edició de periòdics

5814

Edició de revistes

5821

Edició de videojocs

5912

Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió

5914

Activitats d’exhibició cinematogràfica

5915

Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo

5917

Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo

6130

Telecomunicacions per satèl·lit

6399

Altres serveis d’informació ncaa

7312

Serveis de representació de mitjans de comunicació

7410

Activitats de disseny especialitzat

7420

Activitats de fotografia

7711

Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers

7712

Lloguer de camions

7721

Lloguer d’articles d’oci i esportius

7722

Lloguer de cintes de vídeo i discos

7729

Lloguer d’efectes personals i efectes domèstics ncaa

7733

Lloguer de maquinària i equips d’oficina, inclosos els ordinadors

7734

Lloguer de mitjans de navegació

7735

Lloguer de mitjans de transport aeri

7739

Lloguer d’altres tipus de maquinària, equips i béns tangibles ncaa

7810

Activitats de les agències de col·locació

7820

Activitats de les empreses de treball temporal

7830

Altres tipus de provisió de recursos humans

7911

Activitats de les agències de viatges

7912

Activitats dels operadors turístics

7990

Altres serveis de reserves i activitats que s’hi relacionen

8030

Activitats d’investigació

8211

Serveis administratius combinats

8219

Activitats de reprografia, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina

8220

Activitats de centres d’atenció telefònica

8230

Organització de convencions i fires de mostres

8299

Altres activitats de suport a les empreses ncaa

8520

Educació primària

8531

Educació secundària general

8532

Educació secundària tècnica i professional

8543

Educació superior universitària

8551

Educació relacionada amb l’esport i les activitats recreatives

8552

Educació relacionada amb la cultura

8559

Altres activitats d’educació ncaa

8790

Altres tipus d’activitats de serveis socials amb allotjament

8891

Activitats d’atenció diürna d’infants

9001

Arts escèniques

9002

Activitats auxiliars a les arts escèniques

9003

Creació artística i literària

9004

Gestió de sales d’espectacles

9102

Activitats de museus

9103

Gestió de llocs i edificis històrics

9104

Activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals

9106

Activitats d’arxius

9200

Activitats relacionades amb els jocs d’atzar i les apostes

9311

Gestió d’instal·lacions esportives

9312

Activitats de clubs esportius

9313

Activitats dels gimnasos

9319

Altres activitats relacionades amb l’esport

9321

Activitats de parcs d’atraccions i parcs temàtics

9329

Altres activitats recreatives i d’entreteniment ncaa

9523

Reparació de calçat i altres articles de cuir

9524

Reparació de mobles i articles de parament de la llar

9525

Reparació de rellotges i joieria

9601

Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell

9602

Perruqueria i altres tractaments de bellesa

9604

Activitats de manteniment físic